ČESKÁ SYSTEMICKÁ SPOLEČNOST            
               
             

kontakt    stanovy    členové   přihláška

 
   

posláním společnosti je rozvíjet a šířit

   
   

systemický přístup jako ucelenou vědeckou disciplínu

       
                       
                       
    Stanovy jsou registrovány Ministerstvem vnitra ČR pod číslem jednacím VS/1-1/40 774/99-R ze dne 22. 7. 1999.    
         
    Článek I    
    Úvodní ustanovení    
    1. Název sdružení je Česká systemická společnost.    
    2. Sídlem sdružení je Praha, Poběžovická 1481/21 Praha 4.    
         
    Článek II    
    Právní postavení sdružení    
    1. Česká systemická společnost (dále jen společnost) je dobrovolné, nezávislé sdružení fyzických a právnických osob.    
    2. Společnost je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra České republiky.    
         
    Článek III    
    Poslání a cíle činnosti společnosti    
   

1. Posláním společnosti je rozvíjet a šířit systemický přístup jako ucelenou vědeckou disciplínu, která vychází zejména z filozofie radikálního konstruktivismu,
    obecné teorie pomáhání a odpovídajících modelů a metodik využívaných v příslušné praxi.

   
    2. Cíle společnosti jsou:    
        a) Sdružovat jedince a instituce, kteří uplatňují systemický přístup ve své profesi a vytvářet platformu pro výměnu jejich odborných zkušeností.    
        b) Uplatňovat systemický přístup v širokém spektru lidské činnosti, například v psychoterapii, poradenství, sociální práci, vzdělávání a rozvojových programech,
        v oblastech hospodářství, justice, práce a sociálních věcí, školství, zdravotnictví a dalších.
   
        c) Rozvíjet systemický přístup prostřednictvím projektů, výcviků, přednášek a dalších aktivit zvyšujících odbornou a společenskou prestiž tohoto přístupu.    
        d) Ve spolupráci s národními a mezinárodními vědeckými společnostmi (spolu)vytvářet kvalifikační a akreditační systémy jak v neziskové tak v komerční
        oblasti využití systemického přístupu.
   
        e) Při naplňování poslání a cílů společnosti spolupracovat s dalšími jedinci a institucemi.    
         
    Článek IV    
    Členství    
    1. Členem společnosti se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami společnosti. Právnickou osobu vždy zastupuje
    jí pověřená fyzická osoba.
   
    2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky a dnem zaplacení členského příspěvku.    
    3. Členství zaniká    
        a) vystoupením člena,    
        b) vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady při vážném porušení základních povinností člena,    
        c) vyloučením na základě rozhodnutí prezidia v případě nezaplacení členských příspěvků za příslušný kalendářní rok do konce prvního pololetí roku následujícího,    
        d) úmrtím.    
         
    Článek V    
    Práva a povinnosti členů    
    1. Člen má zejména právo    
        a) účastnit se zasedání valné hromady, volit a být volen do orgánů společnosti,    
        b) využívat informace a produkty společnosti,    
        c) podílet se na činnosti společnosti.    
    2. Člen je zejména povinen    
        a) jednat v souladu se stanovami společnosti,    
        b) chránit produkty společnosti před zneužitím,    
        c) platit členské příspěvky.    
         
    Článek VI    
    Čestné členství    
    1. Čestné členy společnosti jmenuje a odvolává valná hromada.    
    2. Na čestné členy se nevztahují povinnosti členů a právo volit a být volen do orgánů sdružení.    
         
    Článek VII    
    Orgány společnosti    
    1. Orgány společnosti jsou:    
        a)  valná hromada,    
        b)  prezidium,    
        c)  revizor.    
         
    Článek VIII    
    Valná hromada    
    1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.    
    2. Valnou hromadu tvoří všichni členové společnosti.    
    3. Valnou hromadu svolává prezidium dle potřeby, nejméně však jednou ročně a je po povinno ji svolat vždy, když o to požádá nejméně 11 členů společnosti
    nebo revizor.
   
    4. Valná hromada    
        a)  rozhoduje o změnách stanov společnosti,    
        b)  volí členy prezidia a stanoví délku jejich funkčního období a počet jeho členů,    
        c)  volí revizora a stanoví délku jeho funkčního období,    
        d)  jmenuje čestné členy společnosti,    
        e)  rozhoduje o zrušení společnosti.    
    5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno minimálně 11 členů společnosti. Její usnesení je platné, pokud s ním souhlasí nadpoloviční většina
    přítomných členů.
   
         
    Článek IX    
    Prezidium    
    1. Prezidium řídí činnost společnosti v době mezi valnými hromadami.    
    2. Každý člen prezidia je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.    
    3. Prezidium volí ze svých členů prezidenta společnosti. Prezident společnosti je funkcí čestnou.    
         
    Článek X    
    Revizor    
    1. Revizor je kontrolním orgánem společnosti, který je oprávněn kontrolovat veškerou činnost společnosti, zejména hospodaření a za svou činnost odpovídá
    valné hromadě.
   
    2. Revizor vypracovává nejméně jedenkrát ročně zprávu o kontrole hospodaření.    
         
    Článek XI    
    Zásady hospodaření    
    1. Společnost hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.    
    2. Hospodaření společnosti se řídí obecně závaznými předpisy a rozhodnutími orgánů společnosti.    
    3. Příjmy společnosti plynou zejména z    
        a)  členských příspěvků,    
        b)  dotací, grantů, státních zakázek apod.,    
        c)  darů nebo příspěvků od dalších osob nebo organizací,    
        d)  činností společnosti v rámci naplňování jeho poslání,    
        e)  úroků na bankovních účtech.    
    4. Výdaje plynou zejména na    
        a)  úhradu nákladů na činnosti související s naplňováním poslání společnosti,    
        b)  zajištění činnosti společnosti a jejích orgánů.    
         
    Článek XII    
    Zánik společnosti    
    1. Společnost zaniká z rozhodnutí valné hromady.    
    2. Prezidium zabezpečí vyrovnání všech závazků společnosti ke dni jeho zániku a zůstatek použijí v souladu s cíli společnosti.    
         
    Článek XIII    
    Závěrečné ustanovení    
    1. Toto sdružení vzniká a jeho stanovy nabývají účinnosti dnem jeho registrace ministerstvem vnitra podle zákona č. 83/1990 ve znění pozdějších předpisů