Organizace konference  |  Program konference  |  Účastnický poplatek  |  Ubytování  |  Další informace

 
     
         
                         
   

Homepage | Archiv | Konference 2002     Přihlášky »  
               
   

Program konference 2002    

přihláškový formulář  
                 
    Středa, 15, května 2002 - Den přednášek          
                 
    11:00 Prezence             Organizace konference »  
                               
    13:00 Blok 1            

conference@systemic.cz  
                               
    Úvodní přednášky k dílnám (poradenství a manažerská praxe)     Program konference »  
                               
      Peníška, P. (CS – PROJECT, Praha)     programme@systemic.cz  
      Videotrénink interakcí v manažerském poradenství          
      (odborné sdělení, Cze, 10 min.)          
      Základní principy, z nichž vychází metoda videotrénink interakcí. Úvodní sdělení          
      ke stejnojmenné dílně.     Organizátoři konference »  
                 
      Dermíšková, Z. (Agentura PRO, Brno)     Extima CZ  
      Systémové myšlení pro řízení změny     www.extima.eu    
      (odborné sdělení, Cze, 20 min.)          
      Systémové myšlení je umění i věda, jak nalézt souvislosti mezi strukturami, systémy    

Czech Business Club  
      a výkonem, a mezi výkonem a strukturami - za účelem změny struktury a tím     www.czechbusinessclub.cz  
      i zlepšení výkonu. Podnikání a jiné lidské aktivity - jako systém - jsou stejně jako          
      přírodní systémy spolu provázány neviditelnými vlákny vzájemně propojených akcí.     Česká systemická společnost  
      Často trvá i léta, než se projeví důsledky působení jedné akce na druhou.     www.systemic.cz/society  
      A protože jsme součástí tohoto přediva, je dvojnásobně obtížné vidět celý vzorec          
      změny a chování. Místo toho se zaměřujeme na „snímky“ izolovaných částí systému,          
      a divíme se, proč naše podstatné a závažné problémy zůstávají stále neřešeny.          
      Systémové myšlení je konceptuální rámec, soubor znalostí a nástrojů, které byly    

Sborníky příspěvků »

 
      vyvinuty během uplynulých padesáti let. Slouží k objasnění vztahů a vzorců chování,          
      pomáhá nám tyto vazby uvidět, pochopit a efektivně je měnit. Obsahem sdělení je    

konference 2002-2008  
      „Systémové myšlení jako pátá zastřešující disciplína“ konceptu „Učící se organizace“:          
      1. historie a současnost, teoretické zdroje systémového myšlení, 2. aplikace          
      systémového myšlení na řízení složitých systémů a 3. hlavní nástroje systémového          
      myšlení (referenční módy, smyčkové diagramy, archetypy). Úvodní přednáška     Ke stažení »  
      ke stejnojmennému workshopu.          
           

program konference  
      Gaľa, A. (ČSOB Leasing, a.s., Bratislava, Slovensko)          
      Systémická teoria v praxi    

pozvánka  
      (odborné sdělení, Cze, 10 min., video, dia)          
      Príspevok obsahuje reflexie autora na prenášenie teoretických poznatkov a princípov systemiky a konštruktivizmu do praxe vrcholového manažera.          
                 
      Višňovský, I.(ČSOB Leasing, a.s., Bratislava, Slovensko)          
      Pomaly sa ďalej zájde, alebo systemika a konštruktivizmus rýchlo a efektívne?          
      (odborné sdělení, Cze, 10 min., video, dia)          
      Druhé zamyšlenie nad prenášeniem teoretických poznatkov a princípov systemiky a konštruktivizmu do svojho myslenia a ich zákonité odrazy vo vzťahoch k okoliu v manažérskej praxi i osobnom životě.          
                 
      Beňovič, D. (ČSOB Leasing, a.s., Bratislava, Slovensko)          
      Systemika, konštruktivizmus a komunikácia v rodine          
      (odborné sdělení, Cze, 10 min., video, dia)          
      Tretí príspevok, tentoraz k prenášeniu teoretických poznatkov a princípov systemiky a konštruktivizmu do osobného života a rodinného prostredia.          
                 
      Giertlová, K. (Kompa - Domov sociálnych služieb, Banská Bystrica, ČSOB Leasing, Bratislava, Slovensko)          
      Cesta od pomáhania klientom k pomáhaniu kolegom - alebo naopak?          
      (odborné sdělení, Cze, 15 min., video)          
      Prečo som sa rozhodla využívať systemický prístup ku klientovi a k vlastnej profesijnej role v manažmente sociálnych služieb – Kto je odberateľom mojich služieb a kto je mojím dodávateľom - a prečo je to pre mňa dôležité – Ako sa mi podarilo zefektívniť niektoré procesy pomocou ich štandardizácie a ako som pritom využila systemický prístup - Ako môžem ovplyvniť výkonnosť členov tímu a loajalitu k firme pomocou systemického prístupu - Čo zo systemiky mi najviac uľahčilo manažérsku prácu a podľa čoho som to zistila.          
                 
      Klar, S., Reithmayr, F. (Institut für angewandte Menschenkunde, Vídeň, Rakousko)          
      Druhý břeh dobra a zla? Morální souvislosti systemického přístupu.          
      (sdělení, Ger/Eng, 10 min.)          
      Upoutávka ke stejnojmennému workshopu.          
                 
    14:30 Přestávka                
                               
    13:00 Blok 2                  
                               
    Úvodní přednášky k dílnám (manažerská praxe)        
                 
      Šafařík, M. (NEWTON Holding, a.s., Praha)          
      Manažerské zkušenosti s implementací systemiky do skupiny NEWTON          
      (odborné sdělení, Cze, 30 min., zpětný projektor)          
      Přednáška sumarizuje zkušenosti vrcholových manažerů Skupiny NEWTON s projektem zavádění systemiky do firemního systému a dává do souvislosti jejich osobní zkušenosti se změnami chování systému, a to od doby předsystemické po současnost. Zároveň je výpovědí o předpokladech úspěšné implementace systemiky a o přednostech a nebezpečích takového procesu. Sdělené pokračuje dílnou „Jak a v čem se stala systemika součástí řízení Skupiny NEWTON a jak se to projevuje?“ a má souvislost s dílnou „Základní otázky teorie a praxe systemického managementu“.          
                 
      Kallista, P. (Soukromá praxe., Praha)          
      Systemické principy v marketingu, marketing turbulentního prostředí          
      (odborné sdělení, Cze, 10 min.)          
      Inspirační systemické a konstruktivistické zdroje v moderním marketingu. Úvodní přednáška k dílně stejného názvu.          
                 
      Kollár, D. a kol. (ČSOB Leasing, a.s., Bratislava, Slovensko)          
      Skúsenosti z uplatnenia systemického prístupu v manažmente finančnej spoločnosti          
      (odborné sdělení, Cze, 45 min, dia)          
      Úvodní sdělení čtyřech přednášejících ke stejnojmennému workshopu. Vyhodnocení zavádění systemického přístupu do řízení společnosti z pohledu vrcholových manažerů.          
                 
    16:30 Přestávka                
                               
    17:00 Blok 3                  
                               
    Úvodní přednášky k dílnám (poradenství)        
                 
      Tureckiová, M. (Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK, Praha)          
      Nositelé řízení a rozvoje lidí ve firmách          
      (odborné sdělení, Cze, 10 min., zpětný projektor)          
      Řízení a rozvoj lidí jsou všeobecně považovány za klíčový faktor konkurenceschopnosti firem. Jak je však tento obecně přijímaný fakt transformován do praxe a v praxi realizován? Kdo je skutečným nositelem „řízení personálu“? Jak se v posledním desetiletí proměnila funkce a role personálních útvarů v ČR? … V rámci tohoto sdělení vám budou představeny závěry průzkumu provedeného u několika desítek firem působících v České republice, jejichž personálním manažerům jsme položili tyto i další otázky týkající se jejich pozice a role řízení lidských zdrojů v podnicích.          
                 
      Bobek, M. (NEWTON Group, Praha)          
      Proč nechtít poradce aneb Limity a omezení poradenství podnikům          
      (odborné sdělení, Cze, 30 min., počítač a projektor, flip - chart)          
      Přednáška k dílně „Jaké poradenství si určitě koupíme sami? aneb Vytvořme optimální poradenskou nabídku“. Kdo způsobil, že poradenství má dnes špatný zvuk? Proč se poradenství špatně prodává? Jak to, že poradenství nedosahuje výsledků? Potřebují vůbec firmy poradce? Funguje dnes někde něco?          
                 
      Pacovský, P. (Time Expert s.r.o., Tábor)          
      Proč tradiční přístupy k řízení času selhávají?          
      (odborné sdělení, Cze, 20 min.)          
      Svět, zvláště ten podnikatelský a manažerský, je zaplaven mořem technik, postupů a metod time managementu. Většina z nich má něco společného - příliš nebo delší dobu prostě nefungují. Proč? Co za tím je? Když tradiční přístupy selhávají, co zvolit…? Úvod k workshopu Time management IV. generace.          
                 
      Linke, J. (Berliner Institut für Familientherapie, Berlín, Německo)          
      Systemické koučování - některé principy úspěšného koučování          
      (odborné sdělení, Ger, 10 min., flip – chart)          
      Úvodní sdělení ke stejnojmennému workshopu. Definice principů: úhel pohledu, vědomí kontextu, orientace na zdroje, koncepce rozvoje a komunikace.          
                 
      Strnad, V. (Human´S, s.r.o., Praha)          
      Systemický management na cestě hledání nových metafor (srovnání systemicko-kybernetických a narativních metafor)          
      (odborné sdělení, Cze, 15 min., dia)          
      Praxe systemického managementu ukazuje, že od svůdných myšlenek sebeorganizace, kybernetiky pozorujících se systémů, nelineární kauzality komplexních systémů, atp. existuje dlouhá cesta k jejich implementaci do praxe. Je-li vše, co probíhá, vlastností sebeorganizujícího systému, kdo má pak za co konkrétní odpovědnost? Které procesy jsou právě nyní pro fungování firmy klíčové? Kdo nebo co je jejich vlastníkem? Na tyto a podobné otázky může poskytnout inspirující odpovědi rodící se narativní systemický management. Organizace se může účastníkům vyjevit jako "sociální drama", jako příběh s otevřeným koncem, jehož aktéry jsou - moc, odpovědnost, spolupráce, atp. Všechny překážky, konflikty a cesty řešení pak mohou vystoupit na scénu ve zcela konkrétní a živé podobě, vybízející ke změně mocí své působnosti. Úvodní přednáška ke stejnojmennému workshopu.          
                 
    18:30 Večeře                
                               
    19:45 Oficiální zahájení                  
                               
      Georg Philipp Telemann: Koncert G dur pro violu a orchestr (Martina Kallistová – viola a sólisté Collegium musicum Universitatis Carolinae)          
                               
    20:00 Blok 4                  
                               
    Úvodní přednášky k dílnám (poradenství)        
                 
      Hejduková, K. (Poradenská skupina Extima, Institut systemického koučování, Praha)          
      Historický vývoj systemických výcvikových programů          
      (odborné sdělení, Cze, 10 min.)          
      Úvodní přednáška a upoutávka na dílnu Systemické výcvikové programy Institutu systemického koučování - cíle, zkušenosti, vybrané části metodiky. Historizující pohled na změny v organizaci a metodice systemických výcviků od poloviny 90. let do současnosti.          
                 
      Galatík, L. (Skupina NEWTON, Praha)          
      Soumrak českého manažerského ideálu nebo nečekaná naděje teoretické rehabilitace úlohy člověka ve firemním světě?          
      (odborné sdělení, Cze, 30 min., zpětný projektor)          
      Přednáška hledá odpovědi na otázky: Co se děje v současném podnikatelském světě? Jaké obavy a možnosti jejich řešení přinášejí současné změny prostředí, v němž žijeme? Co je systemika a jaké jsou její užitečné teoretické koncepty? Jak lze tento způsob myšlení použít v manažerské a osobní praxi? Na sdělení navazuje dílna „K čemu nám může být systemický přístup dobrý?“.          
                 
      Janeček, J. (Poradenská skupina Extima, Institut systemického koučování, Praha)          
      Východiska pomáhajícího managementu          
      (odborné sdělení, Cze, 10 min.)          
      Externí poradce se na omezený čas stává velmi úzkým spolupracovníkem firmy, resp. manažera, který potřebuje cílenou pomoc s personální stránkou řízení svého týmu nebo oddělení. Úvodní přednáška k dílně Praxe pomáhajícího managementu.          
                 
      Miller, G. (Marquette university, Milwaukee, Wisconsin, USA)          
      Kontext organizace při práci s lidmi          
      (odborné sdělení, Eng, 20 min.)          
      Úvodní přednáška k faktorům práce s lidmi, které vycházejí z organizace a jejího pozadí. Sdělení pokračuje workshopem stejného jména.          
                 
      Parma, P. (Poradenská skupina Extima, Institut systemických studií, Praha)          
      Principy zavádění systemického přístupu do řídících systémů podnikatelských společností          
      (odborné sdělení, Cze, 20 min., zpětný projektor)          
      Východiska a koncepce projektů resystemizace, "měkký" reinženýring, upoutávka na workshop „Systemický management a firemní sociální systémy“.          
                 
                 
                 
                 
    Čtvrtek, 16, května 2002          
                 
    08:30 Prezence                
                               
    09:30 Blok 5                  
                               
    Samostatné přednášky (věda a poradenství), diskuse        
                 
      Skočil, V. (Západočeská univerzita, Plzeň)          
      Univerzity a moderní řízení          
      (odborné sdělení, Cze, 10 min.)          
      Moderní rychle se měnící metody řízení a dynamické konkurenční prostředí podniků, operujících stále více v mezinárodním prostředí si vyžadují, aby absolventi škol získaly během svého studia nejen solidní základy manažerských disciplin, ale i informace o světových trendech a novinkách. Příspěvek stručně uvádí možnosti, potřeby a cíle univerzitních pracovišť.          
                 
      Kašpaříková, J. (Strategic Business Solutions, Praha)          
      Analýza trendů jako východisko pro hledání dlouhodobých strategických příležitostí          
      (odborné sdělení, Cze/Eng, 15 min., notebook)          
      Jednou z klíčových součástí strategických analýz je analýza trendů v oblasti podnikání. Při definování dlouhodobé firemní strategie je klíčové soustředit se nejdříve na příležitosti v tzv. core business a teprve v další fázi hledat příležitosti mimo hlavní předmět podnikání. Přednáška je zaměřena na postup, klíčové otázky, které si manažeři kladou v rámci analýzy trendů, způsob hodnocení příležitost, posuzování schopností podniku příležitosti využívat. Součástí přednášky budou konkrétní ukázky analýzy trendů v českých firmách.          
                 
      Kunertová, O. (Soukromá praxe, Praha)          
      Koučování a psychoterapie          
      (odborné sdělení, Cze, 10 min.)          
      Sdělení se zamýšlí nad tím, jak se vlastně odlišuje koučování od psychoterapie, zda lze či nelze určit přesné hranice a nakolik je psychoterapeutické vzdělání výhodou či nevýhodou pro to, stát se dobrým koučem.          
                 
      Galatík, L. (Skupina NEWTON, Praha)          
      Sociální systémy očima představitelů vybraných systemických myšlenkových proudů          
      (odborné sdělení, Cze, 30 min., zpětný projektor)          
      Přednáška je pokusem o stručný přehled některých teoretických koncepcí v oblasti aplikace systemiky na vznik a rozvoj sociálních systémů, zabývá se jejich silou a úskalími, jejich nedostatky a přednostmi. Zároveň přináší ukázky použití některých teoretických koncepcí pro řešení praktických problémů.          
                 
      Kraus, P. (NEWTON Holding, a.s., Praha)          
      Jak jsem potkal sebe          
      (odborné sdělení, Cze, 25 min., zpětný projektor)          
      Zamyšlení se nad systemickým přístupem z pohledu akcionáře, předsedy představenstva i soukromého člověka.          
                 
    11:30 Přestávka                
                               
    12:00 Blok 6                  
                               
    Blok dílen 1        
                 
      Dermíšková, Z. (Agentura PRO, Brno)          
      Systémové myšlení pro řízení změny          
      (workshop, Cze, 90 min.)          
      Dílna navazuje na stejnojmenné odborné sdělení. Na účastníky čeká: 1. Jak a kde lze nástroje systémového myšlení využít, 2. Zásady tvorby smyčkových diagramů, 3. Cvičení a příklady – ukázky využití pro zvýšení porozumění systému firmy, pro nalezení a prosazení efektivní změny a 4. Nácvik tvorby smyčkových diagramů pro konkrétní situace z firem.          
                 
      Ečer, J. (Ditherm a.s., Praha)          
      Systemický přístup k řízení akciové společnosti          
      (workshop, Cze, 90 min.)          
      Prezentace a diskuse o změnách, které nastaly během dvou let zavádění systemiky do firemního systému včetně změn pohledů, postojů a přístupů majoritního akcionáře, předsedy představenstva a generálního ředitele v jedné osobě.          
                 
      Klar, S., Reithmayr, F. (Institut für angewandte Menschenkunde, Vídeň, Rakousko)          
      Druhý břeh dobra a zla? Morální souvislosti systemického přístupu.          
      (workshop, Ger/Eng, 90 min.)          
      Dílna navazuje na stejnojmennou upoutávku. Diskuse a praktické důsledky etických souvislostí systemického přístupu.          
                 
      Peníška, P. (CS – PROJECT, Praha)          
      Videotrénink interakcí v manažerském poradenství          
      (workshop, Cze, 90 min., video, videokamera)          
      Dílna navazuje na stejnojmenné odborné sdělení. Praktická ukázka použití videotréninku interakcí na modelové situaci, společný rozbor záznamu.          
                 
    13:30 Oběd                
                               
    12:00 Blok 7                  
                               
    Blok dílen 2        
                 
      Bobek, M. (NEWTON Group, Praha)          
      Jaké poradenství si určitě koupíme sami? aneb Vytvořme optimální poradenskou nabídku          
      (workshop, Cze, 90 min.)          
      Dílna navazuje na sdělení „Proč nechtít poradce aneb Limity a omezení poradenství podnikům“. Nabízí účastníků z řad manažerů, poradců i teoretiků naladění na uvažování o potřebách a cílech: Jaké jsou?, Jak je naplňujeme?, Jakou pomoc a od koho k tomu potřebujeme?, Jak s námi přitom musí jednat?, Jak to celé musí být zabaleno, abychom si to koupili?, Tvorba našeho společného poradenského produktu (Jaké jsou dnes typické nejakutnější potřeby firem? - Co firma zvládne a co už nezvládne sama? - Co mohou nabídnout a v čem mohou uspět (jen) externisté? - Jak to dát společně s interními silami firmy          
                 
      Hejduková, K. (Poradenská skupina Extima, Institut systemického koučování, Praha)          
      Systemické výcvikové programy Institutu systemického koučování - cíle, zkušenosti, vybrané části metodiky          
      (workshop, Cze, 90 min.)          
      Dílna navazuje na odborné sdělení „Historický vývoj systemických výcvikových programů“. Účastníci si vyzkouší ukázku metodiky prvního semestru výcviků. Součástí bude ukázka supervize systemického rozhovoru.          
                 
      Kallista, P. (Soukromá praxe., Praha)          
      Systemické principy v marketingu, marketing turbulentního prostředí          
      (workshop, Cze, 180 min., PC , flip - chart)          
      Diskusní pasáž o tématech ze stejnojmenného odborného sdělení a modelová "laboratoř" vybrané skupinky 6 - 8 účastníků konference, se kterými bude za účasti a pozorování ostatních účastníků "koučováno" k skupinové tvorbě systemického modelu marketingu nějaké virtuální společnosti (1 zástupce společnosti, 1 zástupce konkurence, 1 zástupce stávajících zákazníků, 2 zástupci potenciálních zákazníků, 1 zástupce veřejnosti...). Dílna je složena ze dvou na sebe navazujících workshopů.          
                 
      Kollár, D. a kol. (ČSOB Leasing, a.s., Bratislava, Slovensko)          
      Skúsenosti z uplatnenia systemického prístupu v manažmente finančnej spoločnosti          
      (workshop, Cze, 180 min, dia)          
      Diskusní dílna navazuje na stejnojmenné odborné sdělení a na sdělení „Systémická teoria v praxi“, „Pomaly sa ďalej zájde, alebo systemika a konštruktivizmus rýchlo a efektívne?“ a „Systemický konštruktivizmus a komunikácia v rodine“. Zkušenosti představenstva a dalších vrcholových manažerů společnosti. Dílna je složena ze dvou na sebe navazujících workshopů.          
                 
    16:30 Přestávka                
                               
    12:00 Blok 8                  
                               
    Blok dílen 3        
                 
      Kallista, P. (Soukromá praxe., Praha)          
      Systemické principy v marketingu, marketing turbulentního prostředí          
      (workshop, Cze, 180 min., PC , flip - chart)          
      Pokračování dílny z minulého bloku.          
                 
      Kollár, D. a kol. (ČSOB Leasing, a.s., Bratislava, Slovensko)          
      Skúsenosti z uplatnenia systemického prístupu v manažmente finančnej spoločnosti          
      (workshop, Cze, 180 min, dia)          
      Pokračování dílny z minulého bloku.          
                 
      Pacovský, P. (Time Expert s.r.o., Tábor)          
      Time management IV. generace          
      (workshop, Cze, 90 min.)          
      Dílna navazuje na odborné sdělení „Proč tradiční přístupy k řízení času selhávají?“ a nabízí zamyšlení i "ochutnání" méně tradičního přístupu k time managementu.          
                 
      Parma, P. (Poradenská skupina Extima, Institut systemických studií, Praha)          
      Systemický management a firemní sociální systémy          
      (workshop, Cze, 90 min., zpětný projektor)          
      Dílna navazuje na odborné sdělení „Principy zavádění systemického přístupu do řídících systémů podnikatelských společností“. Cílem dílny je poskytnou účastníkům prostor pro diskusní zamyšlení se nad současnou praxí managementu, nad otázkou „Co vlastně manažeři řídí a co ne?“. Účastníci dílny by měli odcházet s konkrétnější představou, o čem vlastně je systemický management, a s myšlenkou, že je třeba řídit (a rozvíjet) nejen podnikatelské procesy (strategii, výrobu, prodej, marketing, finance, náklady...), ale také (hlavně) lidi.          
                 
    18:30 Večeře                  
                               
    20:00 Společenský večer          
               
                 
                 
                 
    Pátek, 17, května 2002          
                 
    09:30 Blok 9                
                               
    Blok dílen 4        
                 
      Laichman, L. (NEWTON Holding, a.s., Praha)          
      Základní otázky teorie a praxe systemického managementu          
      (workshop, Cze, 90 min., flip - chart)          
      Workshop souvisí se sdělením „Manažerské zkušenosti s implementací systemiky do skupiny NEWTON“. Hledá v diskusích odpovědi na otázky: Jaké jsou rozdíly mezi nesystemickými a systemickými nástroji řízení? Co jsou a k čemu jsou dobré pyramidální a síťové firemní struktury? Dají se lidé vůbec řídit? A když ano, tak jak a proč? Jaké rozdíly ve fungování mohou být mezi firmou plnou čistých odborníků a firmou plnou kompetentních lidí? Co je kompetence a jak se rozvíjí?          
                 
      Miller, G. (Marquette university, Milwaukee, Wisconsin, USA)          
      Zkušenosti s uplatňováním kontextu organizace v koučování (poradenství, terapii…)          
      (workshop, Eng, 90 min.)          
      Dílna navazuje na stejnojmenné odborné sdělení. Interaktivní práce účastníků s podstatnými parametry každé práce s lidmi, které přináší kontext organizace, v jejímž rámci práce s lidmi probíhá. Cílem je rozšířit rejstřík myšlenkových a komunikačních nástrojů pro práci s lidmi v různých kontextech.          
                 
      Strnad, V. (Human´S, s.r.o., Praha)          
      Systemický management na cestě hledání nových metafor (srovnání systemicko-kybernetických a narativních metafor)          
      (workshop, Cze, 90 min., dia)          
      Zážitková sebezkušenostní dílna navazuje na stejnojmenné odborné sdělení o narativním systemickém managementu          
                 
      Tureckiová, M. (Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK, Praha)          
      Nositelé řízení a rozvoje lidí ve firmách          
      (workshop, Cze, 90 min., zpětný projektor, flip - chart)          
      Diskuse k závěrům stejnojmenného sdělení, společná výměna zkušeností s účastníky. Výstupem workshopu může být také ukázání možností dalšího směru rozvoje disciplíny personálního řízení či obecněji péče o lidský kapitál ve firmách.          
                 
    11:00 Přestávka                
                               
    11:30 Blok 10                  
                               
    Blok dílen 5        
                 
      Galatík, L. (Skupina NEWTON, Praha)          
      K čemu nám může být systemický přístup dobrý?          
      (workshop, Cze, 90 min., flip - chart)          
      Workshop navazuje na přednášku „Soumrak českého manažerského ideálu nebo nečekaná naděje teoretické rehabilitace úlohy člověka ve firemním světě?“. Workshop je zaměřen na diskusi o tom, co je to systemický přístup, co je jeho součástí v obecném slova smyslu a proč nám může významně pomoci. Zároveň nabízí prostor pro názory na možné důsledky použití systemického myšlení pro firemní praxi.          
                 
      Linke, J. (Berliner Institut für Familientherapie, Berlín, Německo)          
      Systemické koučování - některé principy úspěšného koučování          
      (workshop, Ger, 90 min., flip – chart)          
      Dílna navazuje na stejnojmenné odborné sdělení. Definované principy: úhel pohledu, vědomí kontextu, orientace na zdroje, koncepce rozvoje a komunikace, budeme diskutovat v kontextu koučování.          
                 
      Janeček, J. (Poradenská skupina Extima, Institut systemického koučování, Praha)          
      Praxe pomáhajícího managementu          
      (workshop, Cze, 90 min.)          
      Dílna navazuje na odborné sdělení „Východiska pomáhajícího managementu“. Pomáhající management je zaměřen pro manažery, kteří se ocitli v krizi řízení nebo chtějí posunout personální management na vyšší úroveň. Praktické zkušenosti s uplatňováním v praxi.          
                 
      Šafařík, M. (NEWTON Holding, a.s., Praha)          
      Jak a v čem se stala systemika součástí řízení skupiny NEWTON a jak se to projevuje?          
      (workshop, Cze, 90 min., flip - chart)          
      Workshop tematicky navazuje na přednášku „Manažerské zkušenosti s implementací systemiky do skupiny NEWTON“ a poskytuje prostor pro výměnu zkušeností s praktickou implementací systemiky do řízení firem. Workshop je zároveň místem pro prezentaci zkušeností s tím, jak a s jakými efekty lze použít systemické nástroje v řízení firem.          
                 
    13:00 Přestávka                
                         
    13:30 Skupinová sdiskuse v sekcích                
                               
    15:00 Závěr konference                  
                               
                               
                 
           

 
   

nahoru      
             
         
 

-|- design = bioport.cz -|-